Oferta

klatka schodowa kuta metalowa porecz drewno droga ewakuacyjna

Obsługa inwestycji

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.
– przygotowanie koncepcji oraz studium wykonalności
– wystąpienie o warunki zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
– opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji
– opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
– wykonanie kosztorysów inwestorskich
– wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
– wystąpienie o pozwolenie na budowę
– przeprowadzenie przetargu
– wybór wykonawcy/wykonawców
– przygotowanie umów
– nadzór nad realizacją inwestycji
– odbiory częściowe robót
– rozliczanie częściowe inwestycji
– odbiór końcowy inwestycji
– rozliczenie końcowe inwestycji
– złożeniem wniosków o pozwolenie na użytkowanie

Generalne wykonawstwo

Oferuje kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w systemie Generalnego Wykonawstwa

– budynki wpisane do rejestru zabytków,
– budynki użyteczności publicznej,
– budynki mieszkalne,
– obiekty przemysłowe,

Nasza firma posiada wielu wykwalifikowanych inżynierów z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania, kosztorysowania, nadzorów i realizacji inwestycji. Dzięki naszej pracowni projektowej możemy realizować budowy, przebudowy i remonty w taki sposób by minimalizować koszty inwestycji i dostosować się do planu Inwestora. Dodatkowo w ramach Generalnego Wykonawstwa jesteśmy wstanie sprawnie rozwiązywać bieżące problemy na budowie bez konieczności angażowania autorów projektów.

Oferujemy również formułę realizacji inwestycji Zaprojektu i Wybuduj

Nadzór inwestorski

Prowadzenie inwestycji jest trudne i dla wielu Inwestorów stanowi nowe doświadczenie. Dlatego dobrym wyjściem jest zatrudnienie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w naszym imieniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę jak również jakością robót i materiałów budowlanych.

Warto jest zatrudnić inspektora nadzoru, nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji pozwolenia na budowę. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę i reprezentuje jego interesy, wówczas poprzez inspektora nadzoru możemy sprawować fachową kontrolę nad jakością wykonywanych prac na budowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Prawie Budowlanym USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)
Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie

Projekty

Wieloletnie doświaczenie w branży projektowej pozwala nam oferować projekty tradycyjnych obiektów kubaturowych, ale również obiektów specjalistycznych i unikatowych wymagających zrozumienia przenaczenia, charakteru i funkcji.

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

– projekty koncepcyjne,
– projekty budowlane,
– projekty wykonawcze,
– projekty aranżacji wnętrza,
– projekty renowacji zabytków,
– projekty prac konserwatorskich
– projekty warsztatowe,
– projekty technologiczne,
– projekty montażu,

Nasze biuro projektowe rozwinęło się realizując rozbudowy, przebudowy i remonty istniejących obiektów, których wiele z nich znajdowało się w strefie ochrony konserwatorskiej lub było indywidualnie wpisane do rejestru zabytków. Dlatego jako nieliczni w naszym kraju posiadmy bardzo duże doświadczenie oraz umiejętność realizacji skoplikowanych projektów.

Projekty wykonujemy w następujących branżach:

– projekty architektoniczne,
– projekty konstrukcyjne,
– projekty instalacji sanitarnej,
– projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– projekty instalacji gazowej,
– projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
– projekty instalacji elektrycznej,
– projekty instalacji teletechnicznej,
– projekty instalacji systemów pożarowych,
– projekty automatyki,
– projekty sieci zewnętrznych,
– projekty przyłączy,
– projekty stacji redukcyjno pomiarowych,
– projekty drogowe,
projekty kolejowe,
– projekty mostów i wiaduktów,
– projekty zieleni,

W ramach dokumentacji projektowej uzyskujemy wszytkie niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia.

Kosztorysy

Nasza oferta skierowana jest do Inwestorów oraz Menadżerów Projektów. Przygotowujemy następujące opracowania kosztorysowe:

– kosztorysy do koncepcji architektonicznych,
– kosztorysy do programów funkcjonalno – użytkowych,
– kosztorysy studium wykonalności inwestycji,
– kosztorysy inwestorskie,
– kosztorysy ofertowe,
– kosztorysy powykonawcze,
– kosztorysy zamienne.

Przedmiary robót przygotowujemy:

– z pomiarów z natury,
– z koncepcji architektonicznych,
– z projektów budowlanych,
– z projektów wykonawczych
– z projektów aranżacji,
– z projektów prac konserwatorskich,
– z projektów specjalistycznych

Wykonujemy analizy i sporządzamy opinie dotyczące kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych

Inwentaryzacje budowlane

Oferujemy inwentaryzacje architektoniczno – budowlane następującego typu obiektów:

– obiekty użyteczności publicznej,
– obiekty przemysłowe,
– obiekty biurowe,
– obiekty mieszkaniowe,
– obiekty zabytkowe,
– detale architektoniczne,
– zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa,

Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych przygotowujemy rzuty, elewacje, przekroje, zestawienia oraz opisy w wersji papierowej lub wersji elektronicznej.

Dodatkowo oferujemy operat geodezyjny przygotowany przez uprawnionego geodetę, a także niezbędne odkrywki wykonywane przez wykwalifikowaną firmę budowlaną.

Mając na uwadze fakt, iż zrealizowaliśmy już wiele tego typu projektów, dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz doświadczoną kadrą inżynierską do tego typu pomiarów i wykonywaniu rysunków, możemy z całą odpowiedzialnością polecić nasze usługi w zakresie inwentaryzacji.

Ekspertyzy techniczne

Ekspertyza techniczna zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych.

Obejmuje następujące pozycje:

– inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych,
– odkrywki budowlane,
– badania podłoża gruntowego,
– badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych,
– badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów,
– analizę statyczną – dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego,
– ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu,
– określenie głównych przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych,
– zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku,
– wnioski końcowe.

Programy prac konserwatorskich

Nasze doświadczenie nabyte w zakresie inwestycji związanych z renowacją zabytków pozwala nam na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej. Oferujemy opracowanie programów prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi standardami, obejmujące swoim zakresem:

– analizę historyczno – architektoniczną obiektu;
– opis stanu zachowania;
– wnioski i zalecenia konserwatorskie;
– proponowany program prac konserwatorskich.

Pomagamy we wszelkich formalnościach związanych ze złożeniem wniosku i uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie planowanych prac.

Przeglądy okresowe budynków

Od 2007 roku art. 62 Prawa budowlanego nakłada na każdego właściciela i zarządcę obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu budynków zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i obejmują:

a) przeglądy roczne zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 1,
b) przeglądy pięcioletnie zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 2,
c) przeglądy „wiosenne” i „jesienne” zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 3,
d) przeglądy doraźnego zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 4.

Oferujemy wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego we wszystkich zakresach wymaganych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane dla obiektów budowlanych będących na Waszym stanie majątkowym.

Lista aktów prawnych dotyczących przeglądów okresowych:

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacją obowiązującą od 20 czerwca 2007 (Dz. U. z 5 czerwca 2007 Nr 99 poz. 665) – artykuł 62 (link to tego artykułu)[ [Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.] – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami Link do rozporządzenia w obszarze wiedza

Doradztwo techniczne

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i pomożemy rozwiązać każdy problem związany z procesem budowlany.
Przeprowadzimy cały proces inwestycyjny.

Dodatkowo zapewniamy kompleksową obsługę prawną i administracyjną.

Opracowania i analizy techniczne

– opinie o stanie technicznym budynków i budowli,
– opinie i analizy projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych, montażowych, technologicznych i organizacji,
– ekspertyzy techniczne konstrukcji budynków i budowli,
– ekspertyzy kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych,
– karty informacji przedsięwzięcia i raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
– instrukcje eksploatacji obiektów (IEO)
– instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
– harmonogramy rzeczowe,
– harmonogramy finansowe,
– harmonogramy rzeczowo-finansowe,
– powykonawczych,ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
– szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (SSTWiOR),
– plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Plan BOIZ),

Charakterystyki i świadectwa energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej, których posiadanie niezbędne jest:

– przy oddaniu do użytkowania,
– sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu,
– przy przebudowie obiektu (której następstwem jest zmiana charakterystyki energetycznej obiektu).

Audyt energetyczny niezbędny dla:

– zyskania środków finansowych przeznaczonych na termomodernizację,
– uzyskania większej oszczędności użytkowania obiektu.