KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORÓW

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.

 • przygotowanie koncepcji oraz studium wykonalności
 • wystąpienie o warunki zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
 • opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji
 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • wystąpienie o pozwolenie na budowę
 • przeprowadzenie przetargu
 • wybór wykonawcy/wykonawców
 • przygotowanie umów
 • nadzór nad realizacją inwestycji
 • odbiory częściowe robót
 • rozliczanie częściowe inwestycji
 • odbiór końcowy inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • złożeniem wniosków o pozwolenie na użytkowanie

GENERALNE WYKONAWSTWO

Oferuje kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w systemie Generalnego Wykonawstwa

 • budynki wpisane do rejestru zabytków,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki mieszkalne,
 • obiekty przemysłowe,

Nasza firma posiada wielu wykwalifikowanych inżynierów z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania, kosztorysowania, nadzorów i realizacji inwestycji. Dzięki naszej pracowni projektowej możemy realizować budowy, przebudowy i remonty w taki sposób by minimalizować koszty inwestycji i dostosować się do planu Inwestora. Dodatkowo w ramach Generalnego Wykonawstwa jesteśmy wstanie sprawnie rozwiązywać bieżące problemy na budowie bez konieczności angażowania autorów projektów.

Oferujemy również formułę realizacji inwestycji Zaprojektu i Wybuduj 

NADZÓR INWESTORSKI

Prowadzenie inwestycji jest trudne i dla wielu Inwestorów stanowi nowe doświadczenie. Dlatego dobrym wyjściem jest zatrudnienie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w naszym imieniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę jak również jakością robót i materiałów budowlanych.

Warto jest zatrudnić inspektora nadzoru, nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji pozwolenia na budowę. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę i reprezentuje jego interesy, wówczas poprzez inspektora nadzoru możemy sprawować fachową kontrolę nad jakością wykonywanych prac na budowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Prawie Budowlanym USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)
Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie

PROJEKTY

Wieloletnie doświaczenie w branży projektowej pozwala nam oferować projekty tradycyjnych obiektów kubaturowych, ale również obiektów specjalistycznych i unikatowych wymagających zrozumienia przenaczenia, charakteru i funkcji.

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty aranżacji wnętrza,
 • projekty renowacji zabytków,
 • projekty prac konserwatorskich
 • projekty warsztatowe,
 • projekty technologiczne,
 • projekty montażu,

Nasze biuro projektowe rozwinęło się realizując rozbudowy, przebudowy i remonty istniejących obiektów, których wiele z nich znajdowało się w strefie ochrony konserwatorskiej lub było indywidualnie wpisane do rejestru zabytków. Dlatego jako nieliczni w naszym kraju posiadmy bardzo duże doświadczenie oraz umiejętność realizacji skoplikowanych projektów.

Projekty wykonujemy w następujących branżach:

 • projekty architektoniczne,
 • projekty konstrukcyjne,
 • projekty instalacji sanitarnej,
 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • projekty instalacji gazowej,
 • projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
 • projekty instalacji elektrycznej,
 • projekty instalacji teletechnicznej,
 • projekty instalacji systemów pożarowych,
 • projekty automatyki,
 • projekty sieci zewnętrznych,
 • projekty przyłączy,
 • projekty stacji redukcyjno pomiarowych,
 • projekty drogowe,
 • projekty kolejowe,
 • projekty mostów i wiaduktów,
 • projekty zieleni,

W ramach dokumentacji projektowej uzyskujemy wszytkie niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia.

KOSZTORYSY

Nasza oferta skierowana jest do Inwestorów oraz Menadżerów Projektów. Przygotowujemy następujące opracowania kosztorysowe:

 • kosztorysy do koncepcji architektonicznych,
 • kosztorysy do programów funkcjonalno – użytkowych,
 • kosztorysy studium wykonalności inwestycji,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy powykonawcze,
 • kosztorysy zamienne.

Przedmiary robót przygotowujemy:

 • z pomiarów z natury,
 • z koncepcji architektonicznych,
 • z projektów budowlanych,
 • z projektów wykonawczych
 • z projektów aranżacji,
 • z projektów prac konserwatorskich,
 • z projektów specjalistyczych


Wykonujemy analizy i sporządzamy opinie dotyczące kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych

INWENTARYZACJE BUDYNKÓW

Oferujemy inwentaryzacje architektoniczno – budowlane następującego typu obiektów:

 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty biurowe,
 • obiekty mieszkaniowe,
 • obiekty zabytkowe,
 • detale architektoniczne,
 • zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa,

Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych przygotowujemy rzuty, elewacje, przekroje, zestawienia oraz opisy w wersji papierowej lub wersji elektronicznej.

Dodatkowo oferujemy operat geodezyjny przygotowany przez uprawnionego geodetę, a także niezbędne odkrywki wykonywane przez wykwalifikowaną firmę budowlaną.

Mając na uwadze fakt, iż zrealizowaliśmy już wiele tego typu projektów, dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz doświadczoną kadrą inżynierską do tego typu pomiarów i wykonywaniu rysunków, możemy z całą odpowiedzialnością polecić nasze usługi w zakresie inwentaryzacji.

EKSPERTYZY TECHNICZNE

Ekspertyza techniczna zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych.

Obejmuje następujące pozycje:

 • inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych,
 • odkrywki budowlane,
 • badania podłoża gruntowego,
 • badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych,
 • badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów,
 • analizę statyczną – dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego,
 • ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu,
 • określenie głównych przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych,
 • zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku,
 • wnioski końcowe.

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

Nasze doświadczenie nabyte w zakresie inwestycji związanych z renowacją zabytków pozwala nam na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej. Oferujemy opracowanie programów prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi standardami, obejmujące swoim zakresem:

 • analizę historyczno – architektoniczną obiektu;
 • opis stanu zachowania;
 • wnioski i zalecenia konserwatorskie;
 • proponowany program prac konserwatorskich.

Pomagamy we wszelkich formalnościach związanych ze złożeniem wniosku i uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie planowanych prac.

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Od 2007 roku art. 62 Prawa budowlanego nakłada na każdego właściciela i zarządcę obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu budynków zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i obejmują:

a) przeglądy roczne zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 1,
b) przeglądy pięcioletnie zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 2,
c) przeglądy „wiosenne” i „jesienne” zgodnie z art. 62 punkt 1 ust 3,
d) przeglądy doraźnego zgodnie z art. 62 punkt 1 ust. 4.

Oferujemy wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego we wszystkich zakresach wymaganych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane dla obiektów budowlanych będących na Waszym stanie majątkowym.

Lista aktów prawnych dotyczących przeglądów okresowych:

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacją obowiązującą od 20 czerwca 2007 (Dz. U. z 5 czerwca 2007 Nr 99 poz. 665) – artykuł 62 (link to tego artykułu)[ [Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.] – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami Link do rozporządzenia w obszarze wiedza

DORADZTWO TECHNICZNE

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i pomożemy rozwiązać każdy problem związany z procesem budowlany.
Przeprowadzimy cały proces inwestycyjny.

Dodatkowo zapewniamy kompleksową obsługę prawną i administracyjną.

OPRACOWANIA I ANALIZY TECHNICZNE


 • opinie o stanie technicznym budynków i budowli,
 • opinie i analizy projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych, montażowych, technologicznych i organizacji,
 • ekspertyzy techniczne konstrukcji budynków i budowli,
 • ekspertyzy kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych,
 • karty informacji przedsięwzięcia i raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • instrukcje eksploatacji obiektów (IEO)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
 • harmonogramy rzeczowe,
 • harmonogramy finansowe,
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe,
 •  powykonawczych,ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (SSTWiOR),
 • plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Plan BOIZ),

CHARAKTERYSTYKI, ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE

Świadectwa charakterystyki energetycznej, których posiadanie niezbędne jest:

 • przy oddaniu do użytkowania,
 • sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu,
 • przy przebudowie obiektu (której następstwem jest zmiana charakterystyki energetycznej obiektu).

Audyt energetyczny niezbędny dla:

 • zyskania środków finansowych przeznaczonych na termomodernizację,
 • uzyskania większej oszczędności użytkowania obiektu.

DOBUDOWA BALKONÓW

Dobudowa balkonów do istniejącej konstrukcji budynku w systemie Zaprojektuj i Wybuduj

Obsługujemy cały proces budowy

 • koncepcja
 • wizualizacje
 • dokumentacja projektowa
 • wykonanie
 • pozwolenie na użytkowanie

Etap budowy

Idea

W pierwszym etapie projektujemy Koncepcję architektoniczną, którą następnie uzgadniamy z Inwestorem. Na podstawie uzgodnionej koncepcji wykonujemy Dokumentację projektową i uzyskujemy decyzje Pozwolenia na dobudowę balkonów. Konstrukcja balkonów jest prefabrykowana w zakładzie prefabrykacji, a następnie montowana na Placu budowy. Ostatnim etapem inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Poprawienie jakości życia użytkowników mieszkań poprzez dobudowę balkonów. Dodatkowym atutem jest zwiększenie powierzchni użytkowej mieszkania oraz podniesienie wartości nieruchomości.

Balkony wykonywane są w konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe