Rektorat UKSW

Obiekty kulturalno-oświatowe
Kampus UKSW, w którym znajduje się rektorat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się w rezerwacie przyrody, Lesie Bielańskim, usytuowanym w północnej części Warszawy. Z kampusem sąsiaduje historyczny zespół klasztorny kamedułów, w skład którego wchodzi późnobarokowa kolegiata.

Las Bielański jest pozostałością dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej. Poprzez Park Młociński i Las Młociński, wąskim przesmykiem, łączy się z Puszczą Kampinoską. To właśnie w tym wyjątkowym miejscu znajduje się siedziba Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Przedmiotem opracowania był projekt przebudowy budynku rektoratu UKSW (z wyłączeniem pomieszczeń po Konwikcie zlokalizowanych na I piętrze, objętych odrębnym opracowaniem) wraz z termomodernizacją, osuszeniem, adaptacją pomieszczeń, wymianą instalacji wewnętrznych, z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej i zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 

Przewidziano etapowanie inwestycji z uwagi na konieczność zachowania funkcjonowania budynku Uniwersytetu. Etapowanie polegało na podzieleniu budynku na dwie część – ETAP 1 i ETAP 2, których granica przebiegała mniej więcej w połowie budynku dzieląc go na skrzydło lewe i prawe, co ma pozwoliło na optymalne rozplanowanie prac w odpowiednich odstępach czasu.

Inwestor: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lokalizacja: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Funkcja: Kulturalno-oświatowa

Zakres prac: Projekt pełnobranżowy

Powierzchnia zabudowy: 1740 m2

Data realizacji: 2017

Ludzie projektu

Natalia Kazubek

Wojciech Wobszal

Krzysztof Kaczmarek

Monika Kamińska

Ilona Szarwińska