1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Demiurg Project S.A. z siedzibą przy ul. Górniczej 2/143A, 60-107 Poznań – wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741828, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, opłaconym w całości, NIP: 7792486802, REGON: 369886495, dalej: „Demiurg” lub „Administrator”; z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Górnicza 2/143A, 60-107 Poznań;
  • pod adresem e-mail: project@demiurg.com.pl;
  • telefonicznie: +48 502 408 965.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez  Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych  adresowych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w celu lub celach wyrażonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody m.in. w celu wystawienia dokumentów księgowych (faktur i rachunków) oraz usprawnienia zawierania transakcji i wystawienia dokumentów księgowych;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania zawieranych umów z klientami i kontrahentami lub podejmowania działania niezbędnego do ich zawarcia, w związku z prowadzoną przez Demiurg działalnością gospodarczą;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonywania nałożonych na Demiurg obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie księgowości, rachunkowości, obowiązków podatkowych, obowiązków archiwizowania dokumentów i obowiązków pracodawcy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadniony interes Demiurg (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – zgodnie z art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Demiurg przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  w przypadku  ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.
 9. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 
 
2. Warunki ogólne dla realizacji robót budowlanych LINK DO POBRANIA