Dla akcjonariuszy

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami – „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”.

Wobec powyższego, w zakładce “Dla akcjonariuszy” będziemy zamieszczać informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia i inne wymagane prawem informacje.

Komunikaty

Poznań, dnia 10.10.2022r.

Zarząd Demiurg Project S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górnicza 2/143A, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 07 listopada 2022r., godz. 9.30,
w Kancelarii Notarialnej notariusza Aleksandra Drożdża, w Poznaniu,
ul. F. Nowowiejskiego 20/3. Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
 5.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
 6.  Przedstawienie: sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 wraz z oceną sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i oceną sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz oceną wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 12.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dane spółki DEMIURG Project S.A

DEMIURG Project S.A.
ul. Górnicza 2/143A
60-107 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS: 0000741828
NIP: 7792486802
Wysokość kapitału zakładowego:
285 000,00 zł, opłacony w całości

 • Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2022r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Demiurg Project S.A. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję 35 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii C, o numerach 251 – 285.
 • Postanowieniem z dnia 29 lipca 2022r, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zarejestrowano zmiany Statutu związane z tą czynnością.

W związku z informacjami udostępnionymi w mediach społecznościowych przez BBCon Sp. z o.o. a dotyczącymi działalności Spółki, Zarząd Demiurg Project S.A. (dalej: „Spółka”) wyjaśnia, że:

 • BBCon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dysponuje pakietem akcji, który odpowiadać będzie 1,2% kapitału zakładowego Spółki,
 • Ilość akcji posiadanych przez BBCon Sp. z o.o. nie pozwala temu podmiotowi w jakikolwiek sposób wpływać na działalność Spółki,
 • Spółka nie współpracuje i nie będzie współpracować z BBCon Sp. z o.o. w jakimkolwiek zakresie,
 • BBCon Sp. z o.o. nie przysługuje jakiekolwiek uprawnienie aby w oparciu o posiadanie kilku akcji Spółki wywoływać przekonanie u potencjalnych odbiorców treści zamieszczanych w mediach społecznościowych, iż DEMIURG Project S.A. (lub współpracownicy Spółki) będzie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w działalności prowadzonej przez BBCon Sp. z o.o.
 • W dniu 30 marca 2018 r. uchwalony został statut spółki DEMIURG Project S.A.
 • W dniu 26 czerwca 2019r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały wymagane treścią art. 395 Kodeksu spółek handlowych
 • W dniu 7 maja 2020r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały wymagane treścią art. 395 Kodeksu spółek handlowych
 • W dniu 30 listopada 2020r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zawieszeniu z dniem 1 grudnia 2020 r. Pana Łukasza Klekotko w czynnościach Członka Zarządu – Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy oraz podjęła uchwała o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej – Mikołaja Jankowskiego do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
 • W dniu 24 lutego 2021r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęta została uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu – Pana Łukasza Klekotko oraz powołania Prezesa Zarządu – Pana Mikołaja Jankowskiego.
 • W dniu 26 lipca 2021r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały wymagane treścią art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł, o kwotę 150.000,00 z, do kwoty 250.000,00 zł poprzez emisję 150 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, serii B emisji II, o numerach 101-250, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja, za cenę emisyjną równą wartości nominalnej.