Dla akcjonariuszy

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami – „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”.

Wobec powyższego, w zakładce “Dla akcjonariuszy” będziemy zamieszczać informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia i inne wymagane prawem informacje.


DEMIURG Project S.A.
ul. Górnicza 2/143A
60-107 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000741828
NIP: 7792486802
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 zł, opłacony w całości


W dniu 30 marca 2018 r. uchwalony został statut spółki DEMIURG Project S.A.

W dniu 26 czerwca 2019r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały wymagane treścią art. 395 Kodeksu spółek handlowych

W dniu 7 maja 2020r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały wymagane treścią art. 395 Kodeksu spółek handlowych

W dniu 30 listopada 2020r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zawieszeniu z dniem 1 grudnia 2020 r. Pana  Łukasza Klekotko w czynnościach Członka Zarządu – Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy oraz podjęła uchwała o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej – Mikołaja Jankowskiego do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W dniu 24 lutego 2021r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęta została uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu – Pana Łukasza Klekotko oraz powołania Prezesa Zarządu – Pana Mikołaja Jankowskiego.

W dniu 26 lipca 2021r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały wymagane treścią art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł, o kwotę 150.000,00 z, do kwoty 250.000,00 zł poprzez emisję 150 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, serii B emisji II, o numerach 101-250, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja, za cenę emisyjną równą wartości nominalnej.


KOMUNIKAT

W związku z informacjami udostępnionymi w mediach społecznościowych przez BBCon Sp. z o.o. a dotyczącymi działalności Spółki, Zarząd Demiurg Project S.A. (dalej: „Spółka”) wyjaśnia, że:

BBCon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dysponuje pakietem akcji, który odpowiadać będzie 1,2% kapitału zakładowego Spółki,

Ilość akcji posiadanych przez BBCon Sp. z o.o. nie pozwala temu podmiotowi w jakikolwiek sposób wpływać na działalność Spółki,

Spółka nie współpracuje i nie będzie współpracować z BBCon Sp. z o.o. w jakimkolwiek zakresie,

BBCon Sp. z o.o. nie przysługuje jakiekolwiek uprawnienie aby w oparciu o posiadanie kilku akcji Spółki wywoływać przekonanie u potencjalnych odbiorców treści zamieszczanych w mediach społecznościowych, iż DEMIURG Project S.A. (lub współpracownicy Spółki) będzie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w działalności prowadzonej przez BBCon Sp. z o.o.